Greenpeace aktion mot bilfartyg
« skrivet: 23 september 2017, 17:12:58 »
Greenpeace ar i farten igen. Denna gang har man bordat ett biltransportfartyg, Elbe Highway, i protest mot att fartyget har VW dieselbilar for avlamning i England.
Vidare har en annan grupp Greenpeace aktivister simultant tagit sig in pa hamnomradet dar bilarna skulle ha lossats och tydligen tillforskansat sig cirka 1000 bilnycklar till de bilar som stod uppstallda dar.

I min varld ar detta att betrakta som en form av sjoroveri samt stold. man kan leka med tanken om vad som hade hant med dessa aktivister om det istallet hade varit ett flygplan de bordat samt en flygplats de illegalt tagit sig in pa. Nu vet vi ju i och for sig inte annu hur denna historien slutar, men jag vagar nog anda pasta att eventuella straff hade blivit hogre i fallet flygplan/flygplats.

http://gcaptain.com/greenpeace-activists-scale-car-carrier-in-thames-estuary/?goal=0_f50174ef03-53fa2eaf11-139818985&mc_cid=53fa2eaf11&mc_eid=4057e0a7db
SV: Greenpeace aktion mot bilfartyg
« Svar #1 skrivet: 23 september 2017, 20:21:46 »
Det handlar absolut om ett brott och troligen också om kapning men det är dock inte stöld utan det vi kallar för egenmäktigt förfarande.
GP:s aktion syftar inte till att stjäla bilarna utan endast till att förhindra att de används.

Kap 8, §8 i Brottsbalken

Citera
Den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt
förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt,
olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. För egenmäktigt förfarande döms också den som med
våld eller hot om våld hindrar någon annan att utöva sin rätt att hålla kvar eller ta något.
 Är brottet grovt, döms för grovt egenmäktigt förfarande till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har innefattat våld eller hot om brottslig gärning eller annars varit av särskilt
farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Lag (2017:442)


I svensk lag regleras sjösabotage och luftfartssabotag i samma paragraf i Brottsbalken (kap 13 §5a).

Citera
Den som genom olaga tvång bemäktigar sig eller ingriper i manövreringen av
 1. ett luftfartyg,
 2. ett fartyg, som används i civil yrkesmässig sjöfart för befordran av gods eller passagerare, bogsering, bärgning, fiske eller annan fångst, eller
3. en buss, en tung lastbil eller ett maskindrivet spårfordon på järnväg, spårväg eller tunnelbana, som används i förvärvsverksamhet
för befordran av gods eller passagerare, döms för kapning till fängelse i högst fyra år. Detsamma gäller den som genom olaga tvång
bemäktigar sig en plattform i havet som är avsedd för verksamhet för utforskning eller utvinning av naturtillgångar eller för något annat ekonomiskt ändamål.
 Den som i annat fall
 1. förstör eller allvarligt skadar ett sådant fartyg eller en sådan plattform som anges i första stycket eller ett luftfartyg i trafik, eller
 2. vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla fara för säkerheten för ett sådant fartyg eller en sådan plattform som anges i första
stycket eller för ett luftfartygs säkerhet under flygningdöms för sjö- eller luftfartssabotage till fängelse i högst fyra år.
 Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.
Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om därigenom framkallats fara för flera människoliv
eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. Lag (2009:396).
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700


Jag vet dock inte hur de Brittiska lagarna ser ut.
« Senast ändrad: 23 september 2017, 20:24:35 av Il Drago Ruggente »
SV: Greenpeace aktion mot bilfartyg
« Svar #2 skrivet: 24 september 2017, 17:06:34 »
Det handlar absolut om ett brott och troligen också om kapning men det är dock inte stöld utan det vi kallar för egenmäktigt förfarande.
GP:s aktion syftar inte till att stjäla bilarna utan endast till att förhindra att de används.


Jag vet dock inte hur de Brittiska lagarna ser ut.

Nej precis, sa citera svensk lagstiftning blir ju da ganska meningslost.

Daremot kan jag halla med dej om att iallafall i Sverige sa hade det snarare kallats for "egenmaktigt forfarande" och inte stold. men som sagt, detta hande i Storbrittanien och deras lagar ar mest troligt annorlunda an de svenska.